วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ฤกษ์งามยามดีสำหรับศิลปิน


โดย พลูหลวง

บทความชิ้นนี้เขียนขึ้นสำหรับนักศึกษาผู้เลื่อมใสในโหราศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นคู่มือปฏิบัติตนของท่านสืบไป ส่วนท่านที่ไม่สนใจและเกลียดในเรื่องนี้ โปรดรีบผ่านไปเสียเร็วๆ เพราะนอกจากหาประโยชน์อะไรแก่ท่านมิได้แล้ว ท่านอ่านแล้วเกิดกว่าววาจาผรุสวาทดูหมิ่นเหยียดหยามขึ้นมาแล้ว ท่านเองจะเป็นฝ่ายเคราะห์ร้าย จะได้รับคำสาปแช่งจากพระผู้เป็นเจ้าเบี้องบนถึงแก่วิบัติต่างๆ

โอม นโม ภควเตวาสุเทวาย ขอน้อมน้อมหัวใจ 12 ราศี ถวายสักการะแด่พระมหาพรหมผู้รังสฤษดิ์มวลชีวิตและสรรพวิชาการต่างๆ ตลอดจนบูรพจารย์ผู้รจนาพระคัมภีร์ โหราศาสตร์ ด้วยเทอญฯ

สิทธิการิยะ ท่านว่าบุคคลใด ผิวจะเขียนรูปภาพก็ดี ปั้นแกะสลักก็ดี ท่านพึงให้กล่าวคาถา 2 คาบ โดยตั้งนโมเสียก่อน 3 จบ ดังนี้
"รูปะขันโทโสทายะ นะนิมิโสจิต"

ผิวท่านจะเปิดงานแสดงภาพเขียน ณ ที่ใดๆ ก็ตาม ท่านให้ภาวนาพระคาถาดังนี้
" ราชานังปิยังมะมะ ปุริสานังปิยังมะมะ บัญฑิตตานังปิยังมะมะ หังระอะ"

พระคาถานี้ท่านให้ภาวนาในตอนเช้าตรู่ ก่อนจะไปทำพิธีเปิดการแสดง โดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสียก่อน แล้วจึงภาวนาพระคาถานี้ตามกำลังวันคือ
วันจันทร์ 15 คาบ
วันอังคาร 8 คาบ
วันพุธ 17 คาบ
วันพฤหัส 19 คาบ
วันศุกร์ 21 คาบ
วันเสาร์ 10 คาบ
ถ้าท่านกระทำดังนี้แล้ว นานาศิริมงคล ความมีเมตตามหานิยมจะบังเกิดขึ้นแก่ท่าน ดีนักแล

ผิวท่านเกิด
วันอาทิตย์ อย่างพึงเปิดงานแสดงศิลป วันศุกร์
วันจันทร์ อย่างพึงเปิดงานแสดงศิลป วันอาทิตย์
วันอังคาร อย่างพึงเปิดงานแสดงศิลป วันจันทร์
วันพุธ อย่างพึงเปิดงานแสดงศิลป วันอังคาร
วันพฤหัสบดี อย่างพึงเปิดงานแสดงศิลป วันเสาร์
วันศุกร์ อย่างพึงเปิดงานแสดงศิลป วันพุธกลางคืน
วันเสาร อย่างพึงเปิดงานแสดงศิลป วันพฤหัสบดี
วันพุธกลางคืน อย่างพึงเปิดงานแสดงศิลป วันศุกร์
หากท่านผู้ใดมิเชื่อ ขืนเปิดแสดงตามวันกาลกรรณีของตนดังนี้แล้ว ท่านว่าจะต้องม้วนเสื่อกลับบ้าน อีกประการหนึ่ง การโกลาหลจะบังเกิดขึ้นจนท่านร้อนรุ่ม มิอาจจะตั้งมั่นในบารมีความเป็นศิลปินของท่านได้แล

ลำดับนี้ว่าด้วย ทิศศรี อันพระอาจารย์ได้กล่าวไว้เป็นนัยพิสดารดังนี้
ผิวผู้ใดจักเปิดแสดงภาพในวันอาทิตย์ ระหว่าพิธีกรรมเปิดการแสดงนั้นท่านให้บุรุษผู้นั้น แปรพักตร์ไปสูเบื้องทิศศรี คือ ทิศทักษิณ(ใต้) จะเป็นสิริมงคลนักแล
ผิวเป็นวันจันทร์ ท่านให้หันหน้าสู่เบื้องทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้)
วันอังคาร ท่านให้หันหน้าสู่เบื้องทิศปัจจิม (ตะวันตก)
วันพุธ ท่านให้หันหน้าสู่เบื้องทิศพายัพ(ตะวันตกเฉียงเหนือ)
วันพฤหัสบดี ท่านให้หันหน้าสู่เบื้องทิศอิศาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันศุกร์ ท่านให้หันหน้าสู่เบื้องทิศอาคเณย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)
วันเสาร์ ท่านให้หันหน้าสู่เบื้องทิศอุดร (เหนือ)
ท่านว่าจักจำเริญด้วยทรัพย์สินเงินทอง และเป็นสุขสวัสดิ์มงคลดีนัก

จักสำแดงพระคัมภีร์โดยพิสดารต่อไป พระคันถรจนาอาจารย์ อธิบายความในบทอุปมัยว่า สิริ คือ บุญอันประเสริญสำหรับบุรุษ บุรุษผู้มีสิริอยู่ในตน ย่อยังความเจริญในโภคสมบัติ และอิสริยยศนานา ประการฉันใด ภาพเขียนอันยอดเยี่ยม ของนายช่าง จิตรกร ย่อมคือสิริ ในห้องแสดงภาพ ฉันนั้น

ดังนี้ท่านจิตรกรผู้หวังใน สิริ คือ งานชิ้นเยี่ยมของตน บังเกิดมงคลอันใหญ่หลวงต่อการแสดงภาพของตนแล้ว ท่านควรจะติดตั้งงานชิ้นเยี่ยมของตนบนผนังเบื้องทิศศรี ตามวันกำเนิดของตน ตามนัยที่ได้แสดงพิสดารมาแล้วนั้ อาทิเช่น บุรุษผู้เกิดวันอาทิตย์ พึงประดิษฐานภาพเอกศิลปของตนไว้เบื้องทิศทักษิณ(ใต้) ของห้องแสดงภาพ ส่วนบุรุษผู้เกิดวันจันทร์ ควรตังไว้เบื้อทิศหรดี(ตะวันตกเฉียงใต้) ของห้องแสดงภาพ ฯลฯ ตามนัยเดียวกับที่ได้แสดงไว้เบื้งบนแะนี้ แล.

เสฎ์ขันติ รัตนัง โลเก วันทิต์ยวา ปการณัง อิมัง เลขา สมุทยัง กริสสามิย ถาพลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น